L’associació de famílies d’alumnes de l’escola Cristòfor Mestre

Qui som?

L’Associació està formada per totes les famílies de l’escola que voluntàriament volen ser sòcies de l’AFA. Constitueix un lloc de trobada on tota la comunitat educativa pot participar amb l’objectiu de millorar i fer més viva la vida escolar.

Els objectius de l’AFA estàn detallats en els Estatuts. En destaquem, com element bàsic, el fomentar la participació familiar en la gestió del centre.

Feu-vos socis!

Amb la vostra aportació contribuïu a que poguem mantenir i millorar les activitats que gestionem desde l’AFA i que beneficien a totes les famílies i alumnes de l’escola.

A més, fer-se soci de l’AFA us permet gaudir de molts descomptes, tant en els nostres serveis com en algunes botigues i establiments de la Vila. Formeu part de la comunitat educativa del Cristòfor Mestre, feu-vos socis!

Establiments que ofereixen descomptes als socis de l’AFA

Noa Kids

 • 10% en compres superiors a 30€

Bureau Vallée

 • 5% (excepte en informàtica)

Ca la Madrona

 • 15% de Juny a Setembre
 • 10% d’Octubre a Maig en pagaments efectius
 • 12% d’Octubre a Maig en pagaments amb targeta
 • 5% en Llibres de Lectura

La Cultural

 • 5% dte.

Catim tintes i tòners

 • 50% impresions /fotocòpies
 • 20% tintes i toners compatibles

Snow Fun

 • 10% en roba i complements

La Junta

La Junta Directiva de l’AFA, en la seva organització interna, es divideix en Càrrecs i Vocals i es distribueix en diferents comissions.

Càrrecs

Presidenta

Jessi Albujar

Tasques: Representar l’AFA dins i fora del centre; impulsar i coordinar les activitats que desenvolupa l’associació; presidir i regular les reunions de la junta directiva anual; gestionar les relacions externes de l’associació; buscar i gestionar l’otorgament de subvencions i ajuts a l’associació; firmar factures, enviar mails, gestionar i donar vist i plau amb les comissions; ajudar a totes les comissions.

Tresorera

 

Tasques: Portar i custodiar els llibres de caixa i d’inventari de l’associació; controlar els talonaris de xecs dels comptes corrents bancaris; portar la gestió bancària, i fer els pagaments i cobraments; controlar les despeses; controlar les subvencions a rebre i a donar; gestionar i controlar les assegurances; redactar el pressupost i el balanç anual, juntament amb el President; signar tots els documents comptables.

Sots-presidenta

Núria Suriol

Tasques: Substituir la presidenta en la seva absència, donar suport a les comissions; firmar, buscar i gestionar l’otorgament de subencions i ajuts a l’associació.

Secretari

Albert Moncusí

Tasques: Portar i custodiar els llibres d’actes i de socis de l’associació; signar amb el president totes les actes i certificacions; ajudar el president i el tresorer en la redacció dels documents anuals (pressupost, programa d’activitats, balanç i memòria).

Vocals

Yéssica Parra

Eva León

Glòria Carulla

Maria de la Sierra Doblas

 

 

 

Els Delegats

La funció principal dels delegats és servir d’enllaç entre tutors, pares i Junta Directiva de l’AFA i col·laborar amb ells. 

Objectius

 • Augmentar el nivell de participació dels pares a l’escola i afavorir la comunicació amb els mestres.
 • Aconseguir un contacte més directe de la Junta amb tots els nivells escolars per a captar amb més precisió les problemàtiques, inquietuds i necessitats.
 • Afavorir la transmissió d’informació que es genera en el sí de la comunitat educativa.
 • Potenciar el coneixement, la relació i la comunicació entre els pares amb l’objectiu d’afavorir el coneixement mutu i les relacions al barri.

Tot plegat pretén aconseguir, pels nostres fills, la millor educació que els capaciti per integrar-se plenament a una societat oberta i tolerant i ser-ne membres actius.

Funcions

 • Servir d’enllaç i comunicació entre els tutors i els pares dels alumnes d’un grup-classe
 • Estudiar i proposar solucions als problemes que puguin sorgir en relació al grup-classe.
 • Col·laborar amb els tutors en el desenvolupament de les activitats del curs.
 • Fomentar el contacte entre els pares del grup-classe o cicle: organitzar reunions, trobades, actes…
 • Passar als pares la informació que es genera en el sí de la comunitat educativa: Consell escolar, Junta de l’AFA, Escola,…
 • Col·laborar amb la Junta de l’AFA:
  • En la detecció de necessitats de formació i inquietuds de les famílies.
  • En la detecció de problemes que calgui traslladar a l’Equip Directiu i/o al Consell Escolar.
  • Formant part de les comissions de treball que aquesta organitzi (comissió de la festa de Nadal o de la de fi de curs,…) o buscant pares que hi vulguin col·laborar.
 • Assistir a les reunions de la Junta Directiva de l’AFA quan se’ls convoqui o sempre que es vulgui.
 • Potenciar la renovació del seu càrrec a principi de curs.

Com es gestionen?

L’interlocutor del delegat a l’escola és el tutor. És a ell a qui ha d’adreçar-se en primer lloc per a fer qualsevol proposta o per a exposar-li alguna preocupació de la majoria de pares del grup en relació al normal funcionament de la vida escolar.

En cas de no rebre la resposta adequada o de persistir una situació conflictiva el delegat ho posarà en coneixement de la Junta Directiva de l’AFA i es traslladarà la proposta o preocupació a la Direcció de l’escola.

Pautes de funcionament de la Junta

Periodicitat

Els membres de la Junta es reuneixen com a mínim un cop al mes, variant la freqüència en funció de les necessitats.

Permanència

El termini òptim de permanència d’un pare o mare dins de la Junta és de 4 anys. Aquest termini no convé que sigui inferior.

Continuïtat

El primer any el nou membre de la Junta col·labora en tasques diverses i aprèn; el segon any desenvolupa una activitat amb la seva plena responsabilitat; el tercer any continua desenvolupant l’anterior tasca però ara, a més, ensenyant-la a un nou company/a.

Renovació

Cal evitar que la junta directiva de l’AFA es renovi en la seva totalitat. L’objectiu ha de ser que cada any es renovi una tercera part, i així s’aconsegueix l’objectiu de la continuïtat en la tasca global de la junta directiva.

Vols formar part de la Junta?